ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Στοιχεία Μελών Νομοθεσία/Πράξεις ορισμού/εκλογής και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αρμοδιότητες

1. Ν. Βούλγαρης, Πρόεδρος
2. Ν. Γελαδάς, Αντιπρόεδρος
3. Ν. Θωμαΐδης, Καθηγητής
4. Ε. -Κ. Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια
5. Χ. Καραγιάννης, Αναπλ. Καθηγητής
6. Π. -Μ. Ευστρατίου, Αναπλ.Καθηγητής
7. Β. Ρούσσης, Καθηγητής


Άρθρο 53 και 54 του Ν. 4485/2017

ΦΕΚ 663 τ.Β΄/27.2.2018 (Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων)

ΦΕΚ 97 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 23.2.2018 (αρχική συγκρότηση)

ΦΕΚ 773 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23.9.2019 (ανασυγκρότηση)
 • Η έγκριση των προτάσεων για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η έγκριση και η ένταξη του προϋπολογισμού κάθε έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των προϋπολογισμών των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η παροχή κάθε αναγκαίας ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου,
 • Η ανάθεση στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,
 • Η αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. και ο καθορισμός ειδικότερων όρων αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις,
 • Η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων,
 • Η χορήγηση υποτροφιών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού για την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η χορήγηση ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων σε προγράμματα και έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων του


Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε τις σχετικές πράξεις/αποφάσεις βάσει των οποίων συγκροτήθηκε το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Ε.Ε. της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.:
    ΦΕΚ 97 τ. ΥΟΔΔ/ 23.2.2018 (αρχείο pdf)
    ΦΕΚ 773 τ. ΥΟΔΔ/23.9.2019 (αρχείο pdf)