ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Στοιχεία Μελών Νομοθεσία/Πράξεις ορισμού/εκλογής και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αρμοδιότητες

1. Ν. Βούλγαρης, Πρόεδρος
2. Ν. Γελαδάς, Αντιπρόεδρος
3. Ν. Θωμαΐδης, Καθηγητής
4. Χ. Καραγιάννης, Αναπλ. Καθηγητής
5. Δ. Καινούργιος, Καθηγητής
6. Β. Ρούσσης, Καθηγητής
7. Π. Τουλούμη, Καθηγήτρια


Άρθρο 53 και 54 του Ν. 4485/2017

ΦΕΚ 1268/1-4-2021 (Τεύχος Β΄)
 • Η έγκριση των προτάσεων για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η έγκριση και η ένταξη του προϋπολογισμού κάθε έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η έγκριση αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η παροχή κάθε αναγκαίας ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου,
 • Η ανάθεση στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. και ο καθορισμός ειδικότερων όρων αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις,
 • Η έγκριση της σύναψης πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., πλην της έγκρισης σύναψης συμβάσεων απευθείας αναθέσεων,
 • Η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων,
 • Η χορήγηση υποτροφιών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού για την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η χορήγηση ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων σε προγράμματα και έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η έκδοση των πράξεων προσδιορισμού οφειλής των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011,
 • Η διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων του


Στo ακόλουθο αρχείo θα βρείτε τις σχετικές πράξεις/αποφάσεις βάσει των οποίων συγκροτήθηκε το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Ε.Ε. της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.:
    ΦΕΚ 1268/1-4-2021 (Τεύχος Β΄) (αρχείο pdf)