ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Στοιχεία Μελών Νομοθεσία/Πράξεις ορισμού/εκλογής και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αρμοδιότητες
1. Ν. Βούλγαρης, Πρόεδρος της Ε.Ε.
2. Ν. Γελαδάς, Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.
3. Α. Αλωνιστιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
4. Ε. Ρεθυμιωτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
5. Δ. Ρέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
6. Ε. Μόττη, Καθηγήτρια
7. Γ. Βασίλαρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
8. Χ. Παρθένης, Επίκουρος Καθηγητής
9. Α. Πασχάλης, Καθηγητής
10. Σ. Πούλος, Καθηγητής
11. Δ. Χαρίτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
12. Ν. Μυλωνάς, Καθηγητής
13. Δ. Καινούργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
14. Γ. Τόμπρας, Καθηγητής
15. Λ. Σαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
16. Ι. Βιβιλάκης, Καθηγητής
17. Δ. Παυλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
18. Δ. Δρόσος, Καθηγητής
19. Δ. Μπαλαγεώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής
20. Ε. Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
21. Γ. Παγκράτης, Καθηγητής
22. Θ. Τσιμπούκη, Καθηγήτρια
23. Ε. Μπαλάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
24. Ε. Γαραντούδης, Καθηγητής
25. Σ. Δρακόπουλος, Καθηγητής
26. Ν. Θωμαΐδης, Καθηγητής
27. Π. Κόλλια, Καθηγήτρια
28. Ι. Τίγκελης, Καθηγητής
29. Σ. Νοτάρης, Καθηγητής
30. Ε. Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια
31. Π. Μυριανθεύς, Καθηγητής
32. Ν. Νικητάκης, Καθηγητής
33. Β. Ρούσσης, Καθηγητής
34. Γ. Φίλιας, Καθηγητής
35. Χ. Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
36. Θ. Μπαμπάλης, Καθηγητής
37. Β. Γιαλαμάς, Καθηγητής
38. Π. Ευστρατίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
39. Ε. Μπουρνόβα, Καθηγήτρια
40. Κ. Μουρλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
41. Ν. - Κ. Χλέπας, Αναπληρωτής Καθηγητής
42. Α. Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Άρθρο 53 και 54 του Ν. 4485/2017

ΦΕΚ 757
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.09.2020
  • Η επεξεργασία προτάσεων προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος,
  • Η επικουρία της Πρυτανείας και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του Α.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται και εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και η εισήγηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του,
  • Η κατάρτιση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • Η εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την έγκριση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, του ετήσιου απολογισμού, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης ορκωτών ελεγκτών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • Η εισήγηση για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’, ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017.

Στο ακόλουθο αρχείο θα βρείτε τη σχετική πράξη/απόφαση βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.:
ΦΕΚ 757 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.09.2020 Απόφαση Ολομελείας Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΚΠΑ