ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Στοιχεία Τακτικών Μελών Νομοθεσία/Πράξεις ορισμού/εκλογής και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αρμοδιότητες
1. Ν. Βούλγαρης, Πρόεδρος της Ε.Ε.
2. Χ. Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
3. Α. Γλάρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
4. Μ. Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
5. Π. Τουλούμη, Καθηγήτρια
6. Ν. Νικητάκης, Καθηγητής
7. Β. Ρούσσης, Καθηγητής
8. Ι. Ελευσινιώτης, Καθηγητής
9. Ε. Γαραντούδης, Καθηγητής
10. Κ. Κοπανιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
11. Γ. Βασίλαρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
12. Χ. Παρθένης, Επίκουρος Καθηγητής
13. Α. Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
14. Ν. Σηφάκης, Καθηγητής
15. Ε. Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
16. Α. Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια
17. Ι. Βιβιλάκης, Καθηγητής
18 .Δ. Μπαλαγεώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής
19. Γ. Γιαννουλοπούλου, Καθηγήτρια
20. Α. Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια
21. Τ. Μπορίσοβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
22. Ι. Τίγκελης, Καθηγητής
23. Ν. Θωμαΐδης, Καθηγητής
24. Σ. Νοτάρης, Καθηγητής
25. Δ. Χατζηνικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής
26. Σ. Πούλος, Καθηγητής
27. Α. Αλωνιστιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
28. Σ. Δρακόπουλος, Καθηγητής
29. Α. Πασχάλης, Καθηγητής
30. Γ. Τόμπρας, Καθηγητής
31. Ν. Γελαδάς, Καθηγητής
32. Θ. Μπαμπάλης, Καθηγητής
33. Β. Τσάφος, Αναπληρωτής Καθηγητής
34. Δ. Καινούργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
35. Ν. Κομνηνός, Καθηγητής
36. Κ. Μουρλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
37. Ι. Σαριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
38. Ε. Ρεθυμιωτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
39. Ν. Μυλωνάς, Καθηγητής
40. Π. Αλεξάκης, Καθηγητής
41. Δ. Χαρίτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
42. Χ. Προεστός, Αναπληρωτής Καθηγητής
43. Λ. Σαράκης, Καθηγητής
Άρθρο 53 και 54 του Ν. 4485/2017
Υ.Ο.Δ.Δ.159/03.03.2021
  • Η επεξεργασία προτάσεων προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος,
  • Η επικουρία της Πρυτανείας και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του Α.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται και εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και η εισήγηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του,
  • Η κατάρτιση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • Η εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την έγκριση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, του ετήσιου απολογισμού, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης ορκωτών ελεγκτών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • Η εισήγηση για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’, ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017.

Στο ακόλουθο αρχείο θα βρείτε τη σχετική πράξη/απόφαση βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.:
Υ.Ο.Δ.Δ.159/03.03.2021 Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών