ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Στοιχεία Μελών Νομοθεσία/Πράξεις ορισμού/εκλογής και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αρμοδιότητες
1. Ν. Βούλγαρης, Πρόεδρος της Ε.Ε.
2. Ν. Γελαδάς, Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.
3. Ι. Βιβιλάκης, Καθηγητής
4. Δ. Παυλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
5. Δ. Δρόσος, Καθηγητής
6. Δ. Μπαλαγεώργος, Αναπλ. Καθηγητής
7. Α. Ιωαννίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
8. Ε. Κονδύλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
9. Γ. Παγκράτης, Καθηγητής
10. Θ. Τσιμπούκη, Καθηγήτρια
11. Ε. Μπαλάση, Αναπλ. Καθηγήτρια
12. Ε. Μόττη, Καθηγήτρια
13. Ε. Γαραντούδης, Καθηγητής
14. Γ. Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής
15. Σ. Δρακόπουλος, Καθηγητής
16. Ν. Θωμαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής
17. Π. Κόλλια, Αναπλ. Καθηγήτρια
18. Ν. Αλικάκος, Καθηγητής
19. Δ. Βαρουτάς, Αναπλ. Καθηγητής
20. Ι. Τίγκελης, Καθηγητής
21. Ε.-Κ. Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια
22. Π. Μυριανθεύς, Καθηγητής
23. Ν. Νικητάκης, Αναπλ. Καθηγητής
24. Β. Ρούσσης, Καθηγητής
25. Γ. Φίλιας, Καθηγητής
26. Χ. Καραγιάννης, Επίκ. Καθηγητής
27. Θ. Μπαμπάλης, Αναπλ. Καθηγητής
28. Β. Γιαλαμάς, Καθηγητής
29. Π.-Μ. Ευστρατίου, Αναπλ. Καθηγητής
30. Ε. Μπουρνόβα, Αναπλ. Καθηγήτρια
31. Κ. Μουρλάς, Αναπλ. Καθηγητής
32. Ν.-Κ. Χλέπας, Αναπλ. Καθηγητής
33. Α. Θεμοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Άρθρο 53 και 54 του Ν. 4485/2017

ΦΕΚ 39 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29.1.2018

ΦΕΚ τ. 763 Υ.Ο.Δ.Δ./19.12.2018
  • Η επεξεργασία προτάσεων προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος,
  • Η επικουρία της Πρυτανείας και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του Α.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται και εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και η εισήγηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του,
  • Η κατάρτιση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • Η εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την έγκριση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, του ετήσιου απολογισμού, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης ορκωτών ελεγκτών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • Η εισήγηση για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’, ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017.

Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε τις σχετικές πράξεις/αποφάσεις βάσει των οποίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.:
     ΦΕΚ 39. τ. ΥΟΔΔ/ 29.1.2018 (αρχείο pdf)
     ΦΕΚ 763 τ. ΥΟΔΔ/ 19.12.2018 (αρχείο pdf)