ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Πρόεδρος

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Στοιχεία Προέδρου Νομοθεσία/Πράξεις ορισμού/εκλογής και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αρμοδιότητες Προέδρου

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Άρθρο 55 του Ν. 4485/2017

ΦΕΚ τ.Β΄ 3410/6.9.2019

ΦΕΚ. τ. Β΄ 3836/17.10.2019

ΦΕΚ 1208/29-3-2021 (Τεύχος Β΄)
 • Η νόμιμη εκπροσώπηση του Ε.Λ.Κ.Ε. (δικαστική και εξώδικη).
 • Η υπογραφή εντύπων υποβολής προτάσεων και προσφορών (Έντυπα προτάσεων, Τεχνικά Δελτία, υπεύθυνες δηλώσεις, οικονομική προσφορά, πληρεξούσια, Τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων έργων).
 • Η υπογραφή συμφώνων συνεργασίας.
 • Η υπογραφή περιλήψεων προκήρυξης διαγωνισμού προμηθειών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού καθώς και προσκλήσεων απασχόλησης προσωπικού.
 • Η υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δωρεές, χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις, προσωπικές αμοιβές κ.λπ.).
 • Η υπογραφή συμβάσεων με φορείς χρηματοδότησης ανεξαρτήτως ποσού.
 • Η έκδοση αποφάσεων απευθείας ανάθεσης για τα έργα που δεν είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ο ίδιος.
 • Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τα έργα που δεν είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ο ίδιος.
 • Η υπογραφή δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών/παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για τα έργα που δεν είναι ο ίδιος Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Ε.Ε και του Ε.Ε.Ο. της Ε.Ε.
 • Η υπογραφή συμβάσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ε.Κ.Π.Α.
 • Η έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α., κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Η χορήγηση προκαταβολών σε έργα/προγράμματα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Η παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Π.Μ.Ο.Δ.Υ. και τους Προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ.