ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καθορίζεται από την ΚΥΑ 679/22.08.1996 η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και συμπληρώνεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάσσει η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο α΄του Νόμου 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α.)

Σύμφωνα με την παρ. 17.α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»: «Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Κατά τον ίδιο νόμο, ο οποίος επαναλαμβάνει στο σημείο αυτό τις διατάξεις του Ν.2530/97, τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διακρίθηκαν σε πλήρους και μερικής απασχόλησης.