ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Στοιχεία Προϊσταμένων της Διεύθυνσης/ Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Στοιχεία Προϊσταμένων της Διεύθυνσης/ Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
Είδος θέσης ευθύνης Στοιχεία υπαλλήλου Πράξη ορισμού/ Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Π.Μ.Ο.Δ.Υ), η οποία εκτελεί και χρέη Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Ευσταθία Καφεντζή ΦΕΚ τ. Β΄1996/4.6.2018

ΦΕΚ τ. Β΄3426/10.9.2019
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Βασιλική Δημακοπούλου ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7