ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών


Στελέχωση Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών

Η Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, είτε από προσωπικό του Πανεπιστημίου, επιστημονικό ή άλλο, που τοποθετείται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Το νέο προσωπικό αμείβεται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού.

Αρμοδιότητες Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών

Η Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Υπευθύνου κάθε έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό χρηματοδότησης.
Β) Εξυπηρετεί γραμματειακά την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της.
Γ) Μελετά και επεξεργάζεται, με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
Δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.