ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Eπιτροπή Eκπαίδευσης, Eρευνών και Διαχείρισης

Σύνθεση και συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/1996 και τον Ν.4009/2011. αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών και προεδρεύεται από τον Πρύτανη.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τριετής. Για την περίοδο 2014 - 2016 η σύνθεση των οργάνων είναι η εξής:

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ερευνών

H Επιτροπή Ερευνών συνεργάζεται με φορείς του Πανεπιστημίου, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, κοινωφελή ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς (Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, O.H.E. U.N.E.S.C.O., κ.λπ.), και αναλαμβάνει για λογαριασμό του Πανεπιστημίου τη διαχείριση των διατιθέμενων κονδυλίων για την καλύτερη δυνατή προαγωγή της ερευνητικής, εκπαιδευτικής, επιμορφωτικής, και αναπτυξιακής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου.

Eιδικότερα, η Eπιτροπή Ερευνών είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 • 1. Eπεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο για την ερευνητική πολιτική του Iδρύματος.
 • 2. Eπικουρεί την Πρυτανεία καθώς και τη Σύγκλητο στον συντονισμό των έργων (ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) των Τομέων, των Τμημάτων, των Σχολών κ.λπ. που χρηματοδοτούνται μέσω του Eιδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των πόρων τους.
 • 3. Προτείνει στη Σύγκλητο του Iδρύματος σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των έργων που αναλαμβάνει το Ίδρυμα στο πλαίσιο της ανωτέρω Κοινής Yπ. Aπόφασης και των γενικών διατάξεων.
 • 4. Aξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες προτάσεις για χρηματοδότηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων από τα κονδύλια του Eιδικού Λογαριασμού.
 • 5. Kαταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού και παρέχει, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις, κάθε αναγκαία ενημέρωση στον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα αρμόδια Υπουργεία και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
 • 6. Συντάσσει τον Oδηγό Xρηματοδότησης, στον οποίο περιγράφονται συνολικά τα όργανα του Ειδικού Λογαριασμού, οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και οι τρόποι διάδοσης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων και προϊόντων των ερευνητικών ή άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Επίσης, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 679/96.
 • 7. Aναθέτει έρευνες, μελέτες και εργασίες στο προσωπικό του Iδρύματος ή τρίτους με αμοιβή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
 • 8. Aποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ειδικό Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
 • 9. Aναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Eιδικού Λογαριασμού, ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων και αποφασίζει τη σύναψη δανείων.
 • 10. Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του Iδρύματος σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της.
 • 11. Xορηγεί υποτροφίες από τα έσοδα του Eιδικού Λογαριασμού ή από δωρεές και χορηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό, και κατά περίπτωση καθορίζει το ύψος της υποτροφίας, τη χρονική διάρκεια και τον τρόπο επιλογής των υποτρόφων.
 • 12. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών.
 • 13. Eποπτεύει το έργο της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών, καθορίζει το οργανόγραμμά της, ορίζει τον Προϊστάμενό της και τον αναπληρωτή του και τους υπευθύνους των Τμημάτων του ΕΛΚΕ και καθορίζει τα σχετικά με τους όρους εργασίας και αμοιβής των απασχολουμένων για τις ανάγκες της.
 • 14. Τηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων.
 • 15. Xορηγεί προκαταβολές καθώς και ταμειακές διευκολύνσεις στους Eπιστημονικούς Yπευθύνους των έργων, για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των ερευνητικών προγραμμάτων.
 • 16. Διεκπεραιώνει υποθέσεις και εκπληρώνει υποχρεώσεις του Ιδρύματος, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές της, μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

Κατάσταση Εκπρόσωπων Τμημάτων στην Επιτροπή Ερευνών

Θεολογική Σχoλή

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Τμήμα Θεολογίας Καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου Καθηγητής Νικόλαος Ολυμπίου
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Καθηγητής Εμμανουήλ Περσελής Λέκτορας π. Θεόδωρος Κουμαριανός

Σχoλή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Τμήμα Νομικής Καθηγητής Αντώνιος Παντελής Αναπλ. Καθηγητής Σταύρος Τσακυράκης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωστής
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Καθηγητής Μιχαήλ Σπουρδαλάκης Καθηγήτρια Καλλιόπη Σπανού

Φιλοσοφική Σχολή

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Τμήμα Φιλολογίας Καθηγήτρια Μαρία Βουτσίνου-Κικίλια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Καθηγητής Παναγιώτης Βαλαβάνης Αναπλ. Καθηγητής Παρασκευάς Κονόρτας
Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας & Πρόγραμμα Ψυχολογίας Καθηγητής Ηλίας Μπεζεβέγκης Καθηγήτρια Αθανασία-Ευαγγελία Λεοντσίνη-Γλυκοφρύδη
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγήτρια Σοφία Παπαευθυμίου - Λύτρα (01/09/2010-26/11/2012) και
Καθ. Β.Δενδρινού (27/11/2012-31/08/2013)
Καθηγητής Σπυρονικόλας Χοϊδάς
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αναπλ. Καθηγήτρια Αργυρώ Πρόσκολλη Αναπλ. Καθηγήτρια Ιφιγένεια Μπουτουροπούλου
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγήτρια Ρενάτε Πορτζ Αναπλ. Καθηγήτρια Ευδοκία Μπαλάση
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας (01/09/2010-04/05/2012),
Αναπλ. Καθηγ. Γεώργιος Μικρός (05/05/2012-31/08/2013)
Καθηγήτρια Στέλλα Γεωργαλά-Πριόβολου
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγητής Κρίδα Άλβαρεθ Κάρλος Αλμπέρτο Καθηγήτρια Ευθυμία Πανδή-Παυλάκη
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Καθηγήτρια Άννα Ταμπάκη (01/09/2010-16/10/2012) και
Καθηγ. Ι. Βιβιλάκης (17/10/2012-31/08/2013)
Καθηγήτρια Χ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου (01/09/2010-16/10/2012) και
Επίκ. Καθηγ. Κ. Γεωργακάκη (17/10/2012-31/08/2013)
Τμήμα Μουσικών Σπουδών Καθηγητής Χαράλαμπος Σπυρίδης Καθηγητής Παύλος Κάβουρας
Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Κονδύλη Λέκτορας Μαρία Μαυροπούλου
Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Καθ. Στ. Πριόβολου (01/09/2010- 15/02/2011),
Αναπλ. Καθηγ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου (16/02/2011-5/06/2011) και
Επίκ.Καθ. Ελένη Στεργιοπούλου (από 6.6.2011)
Επίκ. Καθηγ. Ελ. Στεργιοπούλου (01/09/2010-5/6/2011),
Καθηγήτρια Ερασμία Σταυροπούλου (από 06/06/2011-31/08/2013)

Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Τμήμα Φυσικής Καθηγητής Κωνσταντίνος Χέλμης Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Τίγκελης
Τμήμα Χημείας Καθηγητής Γεώργιος-Ισίδωρος Κόκοτος Αναπλ. Καθηγητής Μαρίνος Πιτσικάλης
Τμήμα Μαθηματικών Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου Καθηγητής Ιωάννης Στρατής
Τμήμα Βιολογίας Καθηγητής Μιλτιάδης Τύπας Καθηγήτρια Αικατερίνη Γαϊτανάκη
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Καθηγητής Μιχαήλ Σταματάκης Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Αλεξόπουλος
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημήτριος Συβρίδης Αναπλ. Καθηγητής Ηλίας Μανωλάκος

Ανεξάρτητα Τμήματα

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Ιατρική Σχολή Καθηγητής Νικόλαος Ζακόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Τούσουλης
Τμήμα Οδοντιατρικής Καθηγητής Γεώργιος Ηλιάδης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευθυμία Κιτράκη
Τμήμα Φαρμακευτικής Καθηγητής Αλ.-Λ. Σκαλτσούνης Καθηγητής Παν. Μαράκος
Τμήμα Νοσηλευτικής Καθηγητής Γεώργιος Μπαλτόπουλος Καθηγητής Γεράσιμος Μπονάτσος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Καθηγητής Σπυρίδων Αθανασόπουλος Καθηγητής Δημήτριος Χατζηχαριστός
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δημάκος
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Καθηγητής Κυριάκος Αθανασίου Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Γιαλαμάς
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Πλειός Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πέπη Ρηγοπούλου
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Καθηγητής Διονύσιος Αναπολιτάνος (01/9/2010-31/8/2012) και
Καθηγ. Κ. Δημητρακόπουλος (19/11/2012-31/8/2013)
Καθηγητής Κ. Δημητρακόπουλος (01/9/2010-18/11/2012) και
Αναπλ. Καθηγ. Ι. Χριστιανίδης (19/11/2012-31/8/2013)
Ειδικό Επταμελές Όργανο

Θέση στην Επιτροπή Όνομα Ιδιότητα/Τμήμα
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Πρύτανης ΕΚΠΑ
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Κωνσταντίνος Χέλμης Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Τακτικά Μέλη Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
Τακτικά Μέλη Μιχαήλ Σπουρδαλάκης Καθηγητής Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ.
Τακτικά Μέλη Γεώργιος Μπαλτόπουλος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής
Τακτικά Μέλη Μιλτιάδης Τύπας Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
Τακτικά Μέλη Αργυρώ Πρόσκολλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας
Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτης Βαλαβάνης Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Αναπληρωματικό Μέλος Κόκοτος Γεώργιος - Ισίδωρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας