ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Δημοσιότητα Έργων Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020)

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020, οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαθρωτικά Ταμεία, θα πρέπει να κάνουν αναφορά στην χρηματοδότηση του έργου τους χρησιμοποιώντας τα σχετικά λογότυπα, σε κάθε είδους ενέργεια επικοινωνίας. Οι ανάγκες των δικαιούχων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου, το είδος και τη φύση του έργου, τη γεωγραφική περιοχή, τη φάση υλοποίησής του (π.χ. έναρξη, ολοκλήρωση κλπ.), καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον Κανονισμό 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.

Επίσης, σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία (Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020, Παράρτημα 5).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να ανατρέξει στις συνοπτικές οδηγίες Δημοσιότητας ανάλογα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο προέρχεται κάθε έργο και να επικοινωνεί με το χειριστή του έργου από το Τμήμα Στήριξης έργων ο οποίος θα παρέχει συμβουλές σχετικά με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων σε θέματα προβολής και δημοσιότητας έργων Ε.Σ.Π.Α.

Επίσης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου θα πρέπει να αποστέλλει ένα αντίτυπο από το παραδοτέο κάθε ενέργειας προβολής – δημοσιότητας του έργου (π.χ. πρόγραμμα ημερίδας, αντίτυπο έκδοσης ενημερωτικού υλικού προβολής, αφίσες από διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.) στο χειριστή του έργου από το Τμήμα Στήριξης έργων προκειμένου, έπειτα από έλεγχο, να διαβιβάζεται στο Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. όπου θα τηρείται το συνολικό αρχείο της δημοσιότητας για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του φορέα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

Παρακάτω θα βρείτε τις συνοπτικές οδηγίες Δημοσιότητας ανάλογα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο προέρχεται κάθε έργο. Επιλέγοντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που αφορά στο έργο θα βρείτε πληροφορίες και τα απαραίτητα λογότυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους σε κάθε εφαρμογή δημοσιότητας που σχετίζεται με το έργο το οποίο υλοποιούν, για την ικανοποίηση των κανονιστικών υποχρεώσεων π.χ. έντυπο ενημερωτικό υλικό, προσκλήσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α..