ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Οι δικαιούχοι πράξεων (έργων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠ ΑνΕΚ) έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι συγκεκριμένες δίνονται από την ΕΥΔ στα παρακάτω αρχεία:
α) Οδηγίες Σηματοδότησης για τις Ιστοσελίδες των Δικαιούχων /ΕΦ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
β) Σηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΠΑνΕΚ