ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Οι δικαιούχοι πράξεων (έργων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι συγκεκριμένες δίνονται αναλυτικά στο αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ «ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ».