ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η ειδική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών που διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά, αναπτυξιακά και παροχής υπηρεσιών έργα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ευθύνη λειτουργίας τους έχει η Επιτροπή Ερευνών της οποίας προεδρεύει ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Το ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Ίδρυμα καλύπτει τους τομείς της βασικής, της εφαρμοσμένης και της τεχνολογικής έρευνας και διέπεται από την αρχή, ότι ο ρόλος της έρευνας στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο η παραγωγή νέας γνώσης αλλά και η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος από τον ευρύτερο χώρο της αγοράς.

Για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, ο Ε.Λ.Κ.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και του έχουν χορηγηθεί τα παρακάτω πιστοποιητικά, καθώς και το δικαίωμα χρήσης του σήματος αυτών:

α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας
β) Πιστοποιητικό IQNet.

Επιπρόσθετα, o Ε.Λ.Κ.Ε. διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ, (τύπος επιβεβαίωσης Β και Γ) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η σελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. στοχεύει :

  • στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για νέα που αφορούν κάθε είδους έργα με σκοπό την ενίσχυση της δραστηριοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας στην διεκδίκηση νέων έργων από διάφορους Φορείς Χρηματοδότησης
  • στην προβολή του πολυεπίπεδου, πρωτοποριακού και διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού έργου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
  • στην παροχή πληροφοριών για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του, τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, την χρήση των εντύπων που χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του, τη δομή και διάρθρωσή του κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το προφίλ του Ε.Λ.Κ.Ε. πατώντας εδώ.